Användarvillkor

Dessa användarvillkor framställer villkoren som HotelsCombined Pty Ltd ACN 122 130 554 (vi, oss eller vår) ger tillgång till på Webbplatsen och Information.
Definitioner
I dessa användningsvillkor:
Information innebär all tillgänglig information på webbplatsen inklusive:
 1. Tillgång på hotellrum.
 2. Hotellrumspriser.
 3. Hotellbeskrivningar och fotografier.
 4. hotellets bekvämligheter.
 5. kundrecensioner och
 6. redaktionella kommentarer.
Godkända ändamål innebär att ändamålet att jämföra priser för hotellboende och tjänster i samband med bokningar och/eller resor men utesluter alla nyutgivning eller återgivning av information eller någon del av informationen till konsumenterna med hjälp av något annat elektroniskt hjälpmedel.
Tredje parts erbjudande innebär varor och tjänster som erbjuds till försäljning av en tredje part.
Webbplats innebär webbplatsen som finns på www.hotelscombined.se.
Tillträde
Genom att besöka hemsidan:
 1. Godkänner du dessa användarvillkor och
 2. garanterar att du har fyllt 18 år.
Förbjudna aktiviteter
Du får inte:
 1. Reproducera i en materiell form, publicera, utföra offentligt, överföra till allmänheten eller göra en anpassning av informationen eller någon del av informationen, annat än för Godkänt ändamål.
 2. Tillträda eller övervaka informationen eller någon del av informationen via en robot, spider, scraper eller annat automatiserat hjälpmedel utan föregående skriftligt medgivande.
 3. Bryta mot restriktioner i någon robot exclusion header på webbplatsen eller kringgå eller omintetgöra andra åtgärder som vidtas för att förhindra eller begränsa tillgången till webbplatsen.
 4. Vidta någon åtgärd som medför eller kan medföra en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur.
 5. Försöka att modifiera, översätta, anpassa, ändra, dekompilera, demontera eller dekonstruera någon programvara som används av oss i samband med Webbplatsen.
Skadestånd
Du håller oss skadeslösa från och mot alla kostnader, fordringar, krav, ansvar, utgifter, skador och förluster som orsakas av din användning av informationen eller någon del av informationen för något annat ändamål än det godkända ändamålet.
Kontroll av information och övertagande av risker
Kontroll av uppgifter
Du måste kontrollera informationens riktighet innan du godkänner eller nyttjar något erbjudande från någon trejde part.
Riskövertagande
Du tar all risk i samband med ditt:
 1. Användande av hemsidan och information samt;
 2. vid godkännande och användning av något erbjudande från tredje part.
Ingen garanti
Vi garanterar inte:
 1. Korrekthet, kvalitet, fullständighet eller tillförlitlighet för hemsidan, informationen och någon tredje parts erbjudanden.
 2. Att webbplatsen och informationen kommer att vara felfri, virusfri, utan avbrott eller fri från otillåten användning eller hackare.
Ansvar
Begränsning
I den utsträckning som villkoren gäller enligtTrade Practices Act 1974 (Cth) tillämpas villkoren på tjänster som tillhandahålls av oss är vårt ansvar för åsidosättande av dessa villkor begränsad till att tillhanda tjänsterna igen eller betala kostnaden för att tillhandahålla tjänsterna igen.
Undantag
Med undantag för de villkor som enligt lag inte kan uteslutas är alla andra villkor än de som uttryckligen anges i dessa användarvillkor undantagna.
Ansvarsbegränsning
Enligt punkt 7.1 ovan är vårt maximala sammanlagda ansvar gentemot dig begränsat till summan 100 $ AU.
Undantag från ansvar
Vi kommer inte under några omständigheter ansvara för (vare sig i kontrakt, skadestånd eller annat) för eventuella följdskador, särskilda, tillfälliga eller indirekta förluster eller skador, inklusive förlorad vinst som kan uppstå under dessa användarvillkor.
Allmänt
Fullständig överenskommelse
Dessa användarvillkor innehåller den fullständiga överenskommelsen mellan parterna och ersätter alla tidigare meddelanden mellan parterna.
Tillägg och ändringar
Vi kan göra tillägg eller ändra dessa Användarvillkor när som helst utan meddelande till dig.
Tillämplig lag och jurisdiktion
Dessa användningsvillkor regleras av och tolkas i enlighet med de lagar som gäller i New South Wales. Du underkastar dig till exklusiv jurisdiktion vid domstolarna i denna stat och Australien för alla frågor som uppkommer av eller i samband med dessa Användarvillkor.